Kop-hals-rompboerderij: Oudvensestraat 1, Mierlo

Naam/Bekend als: Oudvensestraat 1
Korte beschrijving: Kop-hals-rompboerderij
Beschrijving omgeving: gelegen aan een doorlopende weg richting het kanaal
Bouwjaar: 1950
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Oudvensestraat 1, Mierlo
Huidig gebruik: Pension/woonhuis

Voor wat betreft de typering van het pand Oudvensestraat 1 komt de benaming “kop-hals-rompboerderij”

het meest in de richting. In tegenstelling tot de traditionele vorm waarbij de kop, hals en

romp achter elkaar (in één lijn met elkaar) staan, is het stalgedeelte 180 graden gedraaid. Kennelijk is

de hoeksituatie van het perceel de reden daarvoor geweest. Dit laat onverlet dat de hoofdopzet

waarbij de boerderij uit drie te onderscheiden gedeelten bestaat ook hier aanwezig is. Uit de

kadastrale kaart en de luchtfoto’s komt deze hoofdopzet duidelijk naar voren.

De boerderij Oudvensestraat 1 is een voorbeeld van bouw uit de wederopbouwperiode na de Tweede

Wereldoorlog. Aangezien uit archiefonderzoek blijkt dat de bouwvergunning voor het pand op 24

november 1949 is verleend, is het aannemelijk dat realisatie vroeg in de jaren ’50 heeft

plaatsgevonden. Het pand is hierdoor een “vreemde eend in de bijt” voor wat betreft de opname

daarvan in het MIP. Het MIP, dat als leidraad voor de onderhavige aanwijzing heeft gediend, heeft

namelijk de periode 1850 tot 1940 als uitgangspunt genomen. De boerderij Oudvensestraat 1 is echter

dermate waardevol geacht dat het desalniettemin in de inventarisatie is meegenomen. De boerderij

Oudvensestraat 1 is in deze bijzondere vorm een zeldzaam voorbeeld van het boerderijtype dat na de

Tweede Wereldoorlog in zwang raakte. Deze boerderij is bovendien het enige voorbeeld van dit

boerderijtype binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

Feitelijk is het pand opgetrokken in machinale baksteen. De vensters zijn vierdelig. De entreedeur in

het woongedeelte (de “kop”) heeft een paneeldeur met sieromlijsting. Het stalgedeelte (de “romp”)

bevat getoogde zesruits stalvensters. Ook is daarin een getoogd hooiluik aanwezig. Het pand wordt

afgedekt door een zadeldak met muldenpannen.

De inrichting van het erf is aangepast

aan de huidige situatie. Ook thans is

een onderscheid tussen wonen in de

“kop” en bedrijvigheid in de “romp”

aanwezig. De aard van de

bedrijvigheid is niet meer agrarisch

van aard. Thans is in het pand een

ontwerptechnisch bureau gevestigd.